top of page

DREAMS

FILIPINO

BY ALANA NERIA

Close your eyes and it becomes dark. 

A bright light shining through 

a world where your brain can rest 

Let your imaginations run wild.

 

Live in a fantasy that you’ve created

without regrets or worries. 

A place you can run away to. 

From reality, you are liberated. 

 

The future you’ve always wanted. 

Who knows if it’ll come true. 

The life you worked hard for 

gives you hope and happiness too. 

 

A reason to keep moving forward. 

Nobody knows where you may go. 

But once you make it there, 

move free like a bird and soar. 

Ang Aking Mga Pangarap na nasa bote 

 

Isara ang iyong mga mata at nagiging kadilim. 

Isang maliwanag na ilaw na nagniningning 

isang mundo kung saan maaaring magpahinga ang iyong utak.

Hayaan ang iyong mga imaginations tumakbo at lumigaw. 

 

Mabuhay ang isang pantasya na iyong nilikha 

walang manghinayang o alalahanin. 

Isang lugar na maaaring takbuhan. 

Mula sa katotohanan, ikaw ay pinalaya. 

 

Ang hinaharap na laging nais mo. 

Sino ang nakakaalam kung totoo ito. 

Ang buhay na pinaghirapan 

ay nagbibigay din sa iyo ng pag-asa at kaligayahan. 

 

Isang dahilan upang patuloy na umunlad. 

Walang nakakaalam kung saan ka maaaring pumunta. Ngunit kapag ginawa mo ito doon, 

Lilipad ang libreng parang ibon pamalilanglang.

bottom of page