top of page

CHANGE & CORONA

FILIPINO

BY ALANA NERIA

Gawin ang pinakamahusay sa lahat ng bagay.

Ang ating mundo ay palaging nagbabago sa paligid natin,

Kaya dapat tayong sumunod at magbago sa ating mundo.
 

Gawin ang pinakamahusay sa lahat ng bagay.

Ang mga bagay ay hindi maaaring pumunta sa iyong paraan,

Ngunit ang lahat ay nangyayari para sa isang kadahilanan.

Gawin ang pinakamahusay sa lahat ng bagay.

Palaging pinapaalalahanan ako ng aking mga magulang

tungkol sa isang bagay na ito.

Ang buhay ay masyadong maikli, kaya palaging maging masaya.

 Hangga't nagpupursige tayo,

 Hindi mapababa tayo ng pandemyang ito.

Make the best out of everything.

Our world is always changing around us, 

So we should follow along and change with our world.

 

Make the best out of everything.

Things might not go your way,

But everything happens for a reason.

 

Make the best out of everything.

My parents always reminded me of this one thing.

Life is too short, so always be happy.

 

As long as we persevere,

This pandemic can't bring us down.

bottom of page