top of page

MEMORIES

ALBANIAN

BY JULIE MARGOLIN

Në vitin 1999 jeta e familjes sime ka ndryshuar .

Ata morën mundësinë

për të ardhur dhe për të jetuar në

Amerikë për një jetë më të mirë , të lumtur .

Arsyeja familja ime erdhi në Amerikë ishte për shkak se ka

pasur një luftë në vazhdim e sipër në mes të Serbisë dhe Shqipërisë , ku Serbia donte për të marrë përsipër Kosovën . Y nuk e le të jetojnë atje . Ata e bënë shumë dëme .

Një vit pas , Kosova ishte e lirë nga Serbia dhe u bë vendi i vet .

Prindërit e mi nuk presin surpriza

kjo e madhe . A , pas pak , unë kam lindur .

Babai im u përpoq më e vështirë e tij për të na dhënë

një jetë më të mirë . Me baba im duke punuar dy punë ,

ai na ngriti dhe na dha të gjithë kemi

nevojë për të jetuar një jetë të

mirë dhe të na bëri të ndjehen të lehtësuar .

Unë jam kaq i lumtur që prindërit e mi e bëri këtë i madh i një

sakrifikuar sac që do të vijnë dhe të jetojnë në një vend krejt të re për të jetuar një jetë shumë më të mirë .

In the year 1999 my family's life changed.

They took the chance to come and live

in America for a better, happy life. The reason my family

came to America was because there was a war going on

between Serbia and Albania, where Serbia wanted

to take over Kosovo.

They did not let us live there.

They did a lot of damage.

A year after, Kosovo was free from Serbia and became

its own country. My parents didn't

expect a surprise this big.

A little after, I was born.

My dad tried his hardest

to give us a better life.

With my dad working two jobs, he raised

us and gave us all we needed to live a good life and made us feel relieved.

I am so happy that my parents

made this big of a sacrifice to

come and live in a whole new country to live a much better life.

bottom of page